Xúc tiến thương mại

Cơ hội giao thương là gia tăng thương mại trong phạm vi của quốc gia, quốc tế. Về cơ bản nó là một khoảng cách thương mại của một quốc gia với các đối tác thương mại của nó. JL & PARTNERS có thể ước tính giá trị thương mại và kết nối các đối tác thương mại toàn cầu dựa trên nguồn cung - ứng dự trữ trong dữ liệu kết nối thương mại toàn cầu