thuê ngoài nhân sự

Thuê ngoài nguồn nhân lực (HRO) là gì?

Thuê ngoài nguồn nhân lực đề cập đến một quá trình trong đó người sử dụng lao động chuyển giao trách nhiệm và rủi ro đối với các chức năng nhân sự cho nhà cung cấp bên ngoài thực hiện các nhiệm vụ này cho công ty.

Định nghĩa thuê ngoài nguồn nhân lực (HRO)

Thuê ngoài nguồn nhân lực đề cập đến một quá trình mà người sử dụng lao động chuyển giao trách nhiệm và rủi ro đối với các chức năng nhân sự cho nhà cung cấp bên ngoài thực hiện các nhiệm vụ này cho công ty.

Vì các chức năng nhân sự có thể phức tạp và tốn nhiều thời gian, các doanh nghiệp chọn thuê ngoài toàn bộ hậu cần nhân sự hoặc một phần trách nhiệm nhân sự như trả lương.

Dịch vụ thuê ngoài nhân sự

• Tuyển dụng, đào tạo và phát triển

• Giám sát các yêu cầu về cơ cấu tổ chức và nhân sự

• Theo dõi các mục tiêu, mục tiêu và chiến lược của bộ phận

• Các chương trình định hướng cho nhân viên